Contactez nous

Diocèse de Gikongoro
B.P. 77 Gikongoro
RWANDA

Tel (+250) 535077, (+250) 535079

Mobil
Fax (+250) 535078
E-mail : evechegik(a)yahoo.fr