INYIGISHO YO KU MUNSI WO GUTANGIZA YUBILE

INYIGISHO YO KU MUNSI WO GUTANGIZA UMWAKA

WA YUBILE YA DIYOSEZI GIKONGORO

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Abalevi cyatubwiye uko bizihizaga Umwaka wa Yubile. Ijambo ry’igihebureyi “Yubile” (Yobel), mbere na mbere risobanura ihembe ry’isekurume bakoreshaga bavuza impanda. Nuko bagatangaza batyo intangiriro y’Umwaka Mutagatifu wabaga buri mwaka wa 50. Natwe bavandimwe, ihembe ryavuze kandi ryavugijwe uyu munsi dutangaza intangiriro y’umwaka wa 25 Diyosezi yacu ishinzwe. Reka tubigireho, maze tubigane imvugo, ingiro n’ingendo. Uyu mwaka tuzawubaho gute? Ihembe rivuga ku munsi w’imbabazi, umwaka ya Yubile rero ni umwaka w’imbabazi, tuzinegura, twisuzuma, twirege, dusabe imbabazi kandi dutange icyiru cy’ibyo tutatunganyije mu bukristu bwacu, tuzatanga n’imbabazi kuko gutanga biruta guhabwa. Umwaka wa Yubile ni Umwaka Mutagatifu, nkuko Data wo mu ijuru ari Intungane, ntwe tuzaharanira ubutagatifu muri byose, igihe cyose n’aho turi hose.  Ni umwaka wo guhimbaza ukubohorwa kw’abaturage bose, tuzibohora kandi tubohore abandi, nta mfungwa ku mutima, nta mucakara, twese tuba abana b’Imana bigenga, ubwo bwigenge ntibutugira ibyigenge cyangwa ibyigomeke ahubwo buduha guhitamo ikiri icyiza no kuzinukwa ikibi. Muri uwo mwaka wa Yubile se, tuzabaho dute? Buri wese azasange umuryango we, mbere na mbere ni umuryango avukamo hagakurikiraho Kiliziya n’ahandi hose umuntu aba. Abana b’ibirara cyangwa ibirara bazisubiraho basubire kwa se mu muryango, imiryango yasenyutse tuzayisabira kwisanasana no kwiyunga, abahukanye bacyurwe mu ngo zabo, abatumvikana basabwe kwiyunga, uwataye iwabo asubire mu muryango, abakristu baguye cyangwa bifungiye amasakramentu begerwe maze muri uyu mwaka bazasange umuryango wabo Kiliziya. Muri uyu mwaka ntakwigunga, nta kuba nyakamwe, nta kuba nyamwigendaho, nta kuba umusuhuke.

Mu mwaka wa Yubile umuntu asubira mu isambu ye, amasambu yakodeshejwe yagombye kugarukira Nyirayo, ibyo byakorwaga ari ukugira ngo abakire batigarurira amasambu yose, naho abandi ntibagire icyo basigarana, nta kuvanwa mu byawe. Niba hari aho biri, umuntu yaratwaye ikintu cy’undi, niba hari uwahuguje mugenzi we, iki ni igihe cyiza cyo gusubiza iby’abandi. Muri uwo mwaka se birindaga iki? “Muzirinde kubiba imirima yanyu, muzirinde kuyisaruramo ibyimejeje cyangwa gusoroma imbuto zo ku mizabibu itariciwe” kuko bigenewe kuramira abashonji no gutunga inyoni zirya kandi zitarima. Uwo mwaka batungwaga n’ibizimeza mu mirima kugira ngo berekane ko Imana ikungahaza inshuti yayo isinziriye kandi ko ubuvandimwe buruta byose. Ubwo buvandimwe bugomba kugaragara hose kugeza no mu bucuruzi. “Uzirinde kumwungukaho, ntimuzahendane muri abavandimwe, kugura umurima ni nko kugura incuro uzasarura uwo murima. Ntahakagire umuntu wungukira kuri mugenzi we”. Kuba ibyo byose bizakorwa, bizaturuka ku gitinyiro mufitiye Uhoraho:”Muzatinye Imana yanyu”. Si ukugirira Imana ubwoba kuko idukangaranye cyangwa se kuko idutera ubwoba, si uko idutitiza tugahinda umushyitsi, ahubwo ni igitinyiro cyiza, kirimo urukundo n’icyubahiro. Tuzagaragaza ko dutinya Imana nitwubahiriza amategeko yayo, tugafata umuco Yezu yadutoje, ibyo bizatuma tugira amahoro mu gihugu cyacu, nitugenza gutyo kandi tuzatura mu mudendezo.

Pawulo Mutagatifu yabwiye Abanyefezi ati:” Kanguka wowe usinziriye. Haguruka uve mu bapfuye, maze Kristu akumurikire”.Ngiyo impuruza ya Pawulo Mutagatifu atugejejeho muri iyi ntangiriro y’Umwaka wa Yubile. Tuzitegura iyo yubile tudasinziriye, tudasinziriza batisimu yacu twahawe, tuzayitegura dukanguka tukaba maso, tuzayitegura tuba abakristu bazima batapfuye bahagaze, ahubwo tuzahaguruka, tuziyuburura maze Kristu atumurikire, bityo natwe tumurahureho tubone kumurikira abandi. Pawulo Intumwa yadusabye kwitondera imibereho yacu, muri uyu mwaka tuzaharanira kugira imibereho mishya itandukanye n’imibereho ishaje, tuzirinda kuba abapfayongo, ahubwo tube abantu bashyira mu gaciro, abantu bashishoza, bakamenya igishimisha Imana, bakoresha neza igihe turimo cyo gutegura Yubile, uyu mwaka ntuzadupfire ubusa, ntuzadusige uko wadusanze, muri iki gihe twinjiyemo, tuzirinda kuba abapfu, tuzihatira kumenya icyo Nyagasani ashaka, tuzirinda gusindishwa na divayi kuko byadutera kwifata nabi, tuzuzura Roho Mutagatifu, twirinde kugengwa n’umubiri  no kwera imbuto z’umubiri, tuzuzura Roho Mutagatifu, maze twere imbuto za roho. Umugambi wo muri uyu mwaka wa Yubile ni uko igihe cyose no muri byose twashimira Imana ibyiza byose itahwemye kutugirira kandi tukayisaba kubidukomereza.

Ivanjiri y’uyu munsi yatwigishije ko Yezu tugomba kumubyiganagaho muri  uyu Mwaka wa Yubile, tugomba “gutsura gato ubwato bwacu” Yezu akabujyamo, akabubera umusare, akaba abonye aho yigishiriza, ariko cyane cyane tugomba kwerekeza mu mazi magari, tukaroha inshundura, tukaroba amafi n’abantu. Abantu benshi ngo babyiganaga kuri Yezu, atari ukubyigana byo kubyigana gusa, ahubwo bashakaga kumva Ijambo ry’Imana. Uyu Mwaka ni umwaka wo kumva Ijambo ry’Imana, rikadutunga, rikatuyobora, rikatumurikira mu byo tubamo byose no mu byo dukora byose. Wowe se ubyigana kuri nde no kuki? Bavandimwe, nimucyo tuvunde dushaka kumva Ijambo ry’Imana, ibindi twabyiganaga nabyo bigahigika Imana tubireke. Yezu yarebye asanga nta buhumekero afite, asanga nta bwinyagamburiro afite, abona amato abiri arimo ubusa kuko abarobyi barimo gusukura inshundura zabo. Ahitamo ubwato bwa Petero, amusaba kubutsura gato, nuko aricara nk’Umwigisha w’ukuri, atangira kwigisha. Yezu akeneye ubwato bwanjye kugira ngo mbutsure gato, yicaremo maze yigishe abantu, Yezu akeneye umutima wanjye kugira ngo awuturemo anyiyoborere kandi anyigishe, Yezu akeneye ingo zacu, akeneye amashuri yacu, akeneye imiryango remezo yacu, akeneye Paruwasi yacu, akeneye Diyosezi yacu kugira ngo abigiremo umwanya w’ibanze, kugira ngo dutsure gato, tumuhe umwanya maze atugezeho Ijambo rye. Ubwato bwa Petero ni Kiliziya, igomba gutsura gato, kugira ngo yitaze isi, maze Yezu uhora muri Kiliziya ye, abone aho yicara hakwiye umwigisha w’ukuri, ayiyoborere we musare udakangwa n’imihengeri.

Amaze kwigisha, amaze gukarishya ukwemera kwabo, amaze kwigizayo ugushidikanya kwabo, nibwo asabye Petero ati:”Erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu, murobe”. Ni ibintu bitatu abategetse, nta kurobera ku nkombe, ntakwipfumbata ntacyo ukora ahubwo ni ukuroha inshundura, tudakora ibyo dushaka, tudatoba amazi gusa ahubwo ni ukuroba. Ubutumwa bwihariye bwa Petero ni ukwerekeza ubwato mu mazi magari, yamara gukora ibyo wenyine, agafatanya n’abandi kuroha inshundura, no kuroba. Bwari bwakeye, ijoro ryarangiye ntacyo baronse kandi aricyo cyari igihe cy’uburumbuke bw’amafi. Babuze ifi igihe cyiza cyo kuroba, ijoro ryose ntacyo baronse, none burakeye ngo nibarobe? Petero yarumviye, yerekeza aho Yezu amweretse,  kandi mu gihe nyacyo. Bafashe amafi menshi cyane, inshundura zenda gucika ariko ntacyo zabaye, barembuza bagenzi babo ngo bafatanye. Muvandimwe, wenda nawe uravoma bihita, wenda new urahinga ukarumbya, wenda new urarangura uhenzwe ugacuruza uhomba, wenda nawe uravomera mu kiva, wenda nawe imifuka yaratobotse, wenda nawe uraroba ukaroba imisundwe n’ibikeri, Yezu arakubwira, ati:”Va ku nkombe, Erekeza mu mazi magari”. Reka gukorera ijisho, reka kuba umucanshuro, reka kuba indorerezi, reka kuba Ntibindeba, kunja ishati maze ushyireho umwete n’umurava, winjire wese mubyo ukora no mu byo ushinzwe, umvira Yezu, werekeze aho akweretse maze urebe ngo uraroba amafi menshi kandi meza. Petero byaramurenze, abona ubuto bwe n’intege nke ze, abona ubutagatifu bw’Imana n’ububasha bwa Yezu, niko gushaka kwitaza ati:”Igirayo Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha”. Imana yacu si Imana itwitaza, si Imana itunena, ahubwo ni Imana ishaka ko twayegera ikadusiga ubutagatifu bwayo. Niyo mpamvu Yezu yabwiye Petero ati:”Witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu”. Ngubwo ubutumwa bwo muri uyu mwaka dutangiye, ni ukutagira ubwoba, ni ugukora byose tugambiriye kuroba abantu. Iyo ifi uyirobye ukayikura mu mazi irapfa, nyamara kuroba abantu ni igikorwa cy’urukundo cy’indashyikirwa. Ni umwaka wo kuroba abantu, ni umwaka wo kurohora abantu. Ni ugusayura abantu mu isayo bishyizemo cyangwa bashyizwemo na Sekibi, ni  ukubajandura, ni ukubavana ikuzimu ubazana ibuzima. Twerekeze mu mazi magari kandi byose tubigirira ivanjiri.

 

 

+ Selestini HAKIZIMANA

Umwepiskopi wa Diyosezi Gikongoro

 

 

Categories: